Kobylińska, Dorota, Karol Lewczuk, Marta Marchlewska, and Aneta Pietraszek. 2018. “For Body and Mind: Practicing Yoga and Emotion Regulation”. Social Psychological Bulletin 13 (1), 1-21. https://doi.org/10.5964/spb.v13i1.25502.